aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

Nawet jednokrotna lektura Nowego Testamentu prowadzi do wniosku, że Chrześcijaństwo to nie zakazy, nakazy czy rytuały

Chrześcijaństwo to osobiste nawrócenie do Chrystusa, po którym każdy dzień podległy jest Zbawicielowi.
Jednak, aby stać się chrześcijaninem, potrzeba niezwykle głębokiej przemiany, jaka musi zajść w człowieku, przemiany tak radykalnej, że można ją przyrównać do ożywienia martwej osoby.

Sam Pan Jezus użył takiego porównania:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia.
Ewangelia św. Jana 5:24

Werset ten pokazuje, że najpierw musi nastąpić "przejście ze śmierci do życia", po czym nastąpi trwały czas "słuchania słowa Jezusa" i "ufania temu, który Go posłał" (czyli Bogu Ojcu), a w przyszłości takiej osobie nie grozi sąd, a zatem i potępienie.

Fragment ten może wzbudzić uzasadnione pytania:

  • Czy każdy człowiek potrzebuje takiego duchowego ożywienia?
  • Na czym polega owe "przejście ze śmierci do życia"?
  • W czym dokładnie przejawia się "słuchanie słów Jezusa i ufanie Bogu"?
  • Czy to jedyne warunki tego, aby w przyszłości nie być osądzonym?

W dalszej części artykułu postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania.

 

01 - PRAWDY OBJAWIONE O BOGU

Zacznijmy od początku, czyli od Prawd objawionych o Bogu.

1 Pismo Święte nie pozostawia cienia wątpliwości, co do tego, że Bóg istnieje:

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Księga Rodzaju 1:1

– to pierwsze słowa Starego Testamentu.

 

2 Bóg dał się poznać każdemu człowiekowi przez dzieło stworzenia (nazywamy to objawieniem ogólnym):

… ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca.
Dzieje Apostolskie 14:17

Istotne jest, że człowiek nie tylko miał możliwość poznania Boga, ale w rzeczywistości poznał Go (a przynajmniej poznał prawdę o Jego istnieniu i autorytecie).
Niestety, ta wiedza nie doprowadziła go do przyznania Bogu należnego Mu miejsca, co sprawia, że winny jest odwrócenia się od swojego Stwórcy:

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
List do Rzymian 1:20-21 – podkreślenie dodane

 

3 Bóg również przemówił do człowieka w sposób zrozumiały (jest to wyraz objawienia szczegółowego):

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
List do Hebrajczyków 1:1-2

To w osobie Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy najpełniejsze objawienie natury Boga:

Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
List do Hebrajczyków 1:3
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?
Ewangelia św. Jana 14:9 – podkreślenie dodane

 

W miarę jak Bóg coraz pełniej objawiał swoją naturę, równocześnie wzrastała odpowiedzialność człowieka za to, co z tą wiedzą uczyni:

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali [czyli nawrócili]
(BW) Dzieje Apostolskie 17:30

 

Ale dlaczego człowiek wogóle potrzebuje upamiętania [czy też nawrócenia] ?

Odpowiedzi na to pytanie poszukamy po rozważeniu kolejnego tematu,
czyli  prawd objawionych o człowieku.

 

[ KONTYNUACJA NA KOLEJNEJ STRONIE ]

 

 

Skatalogowane pod: Wiara ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <